Stiftelsen ESUL

Dokument

 

 

Välj länk  Innehåll 
Stiftelseförordnande Emmaus Sundsvall-Luleås grundande av Stiftelsen ESUL 1 oktober 1997 
Stadgar Gällande version per 1 juli 2001
Biståndskriterier  Kriterier för biståndsprojekt med bidrag från Stiftelsen ESUL
Verksamhetsberättelse 1997-98 Första verksamhetsåret sträckte sig från 1 oktober 1997 till 31 december 1998 
Verksamhetsberättelse 1999 Detta och följande år är verksamhetsåret lika med kalenderår 


Stiftelseförordnande

Stiftare
Emmaus Sundsvall-Luleå (org.nr 889201-1241).

Stiftelsens namn
Stiftelsen ESUL - Emmaus Sundsvall-Luleås biståndsfond.

Ändamål
Emmaus Sundsvall-Luleå vill genom bildandet av denna stiftelse förmedla stöd till kampen
för frigörelse från socialt och ekonomiskt förtryck i de kolonialt och nykolonialt utsugna
delarna av världen.

Förmögenhetsdisposition
För fullgörande av ändamålet ställer Emmaus Sundsvall-Luleå utan vederlag till stiftelsens
disposition ett kapital om trehundrasextiotretusen kronor. Stiftelsens kapital i övrigt omfattar
vad som genom gåva eller annorledes kan tillfalla stiftelsen.

Förvaltning
Till förvaltare av stiftelsen och ordförande för dess styrelse utses Clarence Ekman (421118-
4835). Förvaltaren skall biträdas av två övriga styrelseledamöter, utsedda i enlighet med
stiftelsens stadgar. Förvaltnings- och styrelseuppdragen skall utföras ideellt, utan ersättning
för arbetad tid.

Revision
För tillsyn av ändamålsuppfyllandet och förvaltningen i övrigt skall finnas en revisor samt en
revisorssuppleant. Inledningsvis förordnas Emmaus Sundsvall-Luleås revisor Tom Karlberg
samt revisorssuppleant Inger Holmberg.

Stadgar
Till ledning för stiftelsens förvaltning har härjämte upprättats Stadgar för Stiftelsen ESUL -
Emmaus Sundsvall-Luleås biståndsfond.

Tillsynsmyndighet
Stiftelsen skall anmälas till Länsstyrelsen i Stockholms län enligt lagen om tillsyn över
stiftelser.Stadgar för Stiftelsen ESUL

(lydelse gällande från 1 juli 2001)

1. Organisationsuppgifter
Namn: Stiftelsen ESUL - Emmaus Sundsvall-Luleås biståndsfond
Ort: Stiftelsen har sitt säte i Stockholm. Org.nr: 802409-4404
Förvaltare: Anna-Eva Kärrman
Stiftare: Emmaus Sundsvall-Luleå genom förordnande av den 1 oktober 1997

2. Ändamål
Att förmedla stöd till befrielsekampen för frigörelse från socialt och ekonomiskt förtryck i de kolonialt och nykolonialt utsugna delarna av världen.
   Stödet skall utformas så att det motsvarar reglerna för s.k. kvalificerat allmännyttiga stiftelser, och främst inriktas på långsiktiga åtgärder.

3. Styrelsen och dess uppgifter
Stiftelsens förvaltare är styrelseordförande. Styrelsen skall därutöver bestå av två övriga styrelseledamöter, varav en utses av förvaltaren och en av stiftarens årsmöte. (Från och med år 2000 övertas stiftarens roll i dessa stadgar av vänföreningen Stiftelsen ESULs Vänner). Om stiftarens firma upphör, eller om ett årsmöte ej utser styrelseledamot i stiftelsen, skall förvaltaren utse båda ledamöterna. Mandatperioden för de båda övriga styrelsemedlemmarna omfattar tiden från det den föregående styrelsen avlämnat sin verksamhetsberättelse till motsvarande tidpunkt året efter.
   Förvaltare eller styrelseledamot har inte rätt till arvode eller annan ersättning för arbetad tid. För rätt till kostnadsersättning fordras särskilt styrelsebeslut.
    Styrelsen beslutar om utdelning av anslag för främjande av stiftelsens ändamål, och ansvarar för att beslutade åtgärder genomförs.
   Styrelsen kan fatta beslut genom muntlig eller skriftlig överläggning och elektronisk kommunikation. Alla beslut skall vara dokumenterade i protokoll som förvaras tillsammans med övrigt redovisningsmaterial.
   I övrigt gäller vad som i Stiftelselagen stadgas om Egen förvaltning.

4. Firmateckning
Förvaltaren tecknar ensam stiftelsens firma. Förvaltaren kan dock genom fullmakt utse annan styrelseledamot till firmatecknare under en begränsad period eller för ett särskilt syfte.

5. Förvaltning
Förvaltaren skall tillse att stiftelsens egendom är förvarad på betryggande sätt och att tillgångarna ger god avkastning. För administration av stiftelsen (inklusive kostnadsersättningar, utrustning, abonnemang etc.) får förvaltaren efter styrelsens beslut utnyttja högst 5 % av intäkter som belöper sig på räkenskapsåret, inklusive 5 % av stiftelsekapitalet första räkenskapsåret. Administrationsmedel som inte förbrukats under ett räkenskapsår får överföras till nästa.

6. Räkenskaper
Förvaltaren ansvarar för att stiftelsens räkenskaper förs i enlighet med Stiftelselagen och Bokföringslagen. Stiftelsens första räkenskapsår skall omfatta tiden 1 oktober 1997 till 31 december 1998; därefter skall räkenskapsåret vara kalenderår.
   Senast den 31 mars skall föregående räkenskapsårs redovisning, bestående av förvaltningsberättelse, räkenskaper, samt styrelsens verksamhetsberättelse, överlämnas till stiftelsens revisor.

7. Revision
Av stiftaren förordnad revisor och suppleant fullgör sitt uppdrag tills vidare. Efterträdare utses i första hand av vänföreningen Stiftelsen ESULs Vänner, i andra hand genom enhälligt beslut av stiftelsens styrelse, och i tredje hand av tillsynsmyndigheten.
   Senast en månad efter det att revisorn mottagit redovisningsmaterialet enligt ovan skall revisionsberättelse avges, med angivande av huruvida förvaltaren respektive styrelsen fullgjort sina åligganden i enlighet med stadgarna och gällande lagstiftning.

8. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar får beslutas endast av en fulltalig och enhällig styrelse, och då endast under förutsättning att ändringen inte strider mot stiftelsens ändamål enligt stiftelseförordnandet.

9. Upplösning
Stiftelsen kan upplösas om en fulltalig och enhällig styrelse ansöker därom enligt då gällande bestämmelser. I samband därmed skall förordnas angående stiftelsens tillgångar, som i första hand bör fortsätta att tjäna i stiftelseförordnandet angivet ändamål.


Stiftelsen ESULs styrelse, 16 juni 2001


/Clarence Ekman/ /Anna-Eva Kärrman/ /Sixto Carlos/

Kriterier för biståndsprojekt
med bidrag från Stiftelsen ESUL

1. Gräsrotsinriktat. Projektet skall hjälpa människor på gräsrotsnivå till större självständighet genom ekonomisk förbättring samt ökat socio-politiskt medvetande och engagemang mot exploaterande samhällsstrukturer.
2. Hållbart. Projektet skall ha förutsättningar att bli självförsörjande efter biståndsperioden.
3. Kooperativt. Mottagarna skall utgöra en organiserad grupp eller församling, och ESUL skall ange ett minsta antal individer eller familjer som bistås.
4. Miljömedvetet. Projektet skall syfta till hållbar utveckling, och ta hänsyn till miljökonsekvenerna.
5. Genuskänsligt. Projektet skall ta hänsyn till kvinnors intressen och deras medverkan i aktiviteter och beslutsfattande.
6. Verifierbart. Projektet skall ständigt kunna granskas/revideras av ESUL, alternativt lokaliseras till ett område där ESUL söka hjälp av en tillförlitlig lokal folkorganisation för sina behov av granskning/revision.


Verksamhetsberättelse för Stiftelsen ESUL
1 oktober 1997 - 31 december 1998


Stiftelsen ESUL grundades den 1 oktober 1997 av föreningen Emmaus Sundsvall-Luleå genom ett stiftelseförordnande(bilaga 1). Enligt de preliminära stadgarna skulle första räkenskapsåret omfatta 15 månader. Föreliggande rapport utgör verksamhetsberättelse för detta första år, omfattande tiden 971001-981231.

Förvaltare, utsedd av Emmaus Sundsvall-Luleå: Clarence Ekman.
Övriga styrelseledamöter: Anna-Eva Kärrman, Sundsvall, och Sixto Carlos Jr, Manila, Filippinerna. Föreningens biståndsarbetare Eva Karlberg i Filippinerna tar del av styrelsens e-brevväxling, men har ej rösträtt.

Styrelsen konfererar främst genom e-post, men har också haft två telefonsammanträden. Protokoll förs av förvaltaren. De nya stadgarna cirkulerades för signering.
 

Stiftelsens förutsättningar
Emmaus Sundsvall-Luleå grundade Stiftelsen ESUL för att garantera en fortsättning av föreningens traditionella utvecklingsbistånd. Den biståndsfond som byggts upp omfattade knappt 400.000 kr, och tillskotten beräknades till 20-40.000 kr/år. Med denna blygsamma omfattning kunde stiftelsebeloppet sättas till 363.000 kr, motsvarande 10 s.k. basbelopp, vilket utgör övre gränsen för förenklad bokföring och administration. Stiftelsens arbete skulle då kunna skötas helt av oavlönade volontärer, medan utvecklingsprojekten med hjälp av Sida-bidrag ändå skulle kunna erhålla 100-200.000 kr/år ("20/80-projekt"). Styrelseledamöterna var införstådda med dessa förutsättningar, och stiftelsens stadgar utformades därefter.

Ändrade förutsättningar genom ökade fondmedel
Under 1998 ändrades förutsättningarna radikalt genom avvecklingen av Emmaus Sundsvall-Luleås insamlingsverksamhet. Föreningen sålde fastighet samt inventarier i Sundsvall, och beslöt överlåta alla tillgångar till stiftelsen. Stiftelsemedlen fyrdubblades, och vi måste ändra såväl stadar som biståndsplaner. Begränsningen till 10 basbelopp togs bort; i övrigt motsvarar de nya stadgarna från den 22 oktober 1998(bilaga 2)de ursprungliga. Styrelsen har börjat överväga utvecklingstöd till kooperativ och s.k. mikrokrediter som nya verksamhetsområden.

Fondförvaltning
Stiftelsebeloppet 363.000 kr sattes in på konto i Handelsbanken med s.k. förhandlad ränta. Eftersom räntorna f.n. är mycket låga placerades 1 miljon kr av senare medel från Emmaus-föreningen i Handelsbanken räntefond (reinvesterad); förväntad avkastning därifrån är inte särskilt mycket bättre (kanske 4-5 %), men i varje fall högre än andra säkra alternativ. Sammanlagda tillgångar vid räkenskapsårets utgång 981231 var 1.513.652 kr.

Inkomster under perioden
Emmaus Sundsvall-Luleå (biståndsfond, loppis inkl. Filippaboden): 1.526.000 kr. Övriga gåvor: 11.310 kr. Räntor: 16.564 kr.

Större utgifter under perioden
Bistånd: 31.000 kr. Administration: telefonsammanträden 2.790 kr, internetdomän 4.133 kr, kopieringskostnader 2.625 kr.

Biståndsprojekt
Stiftelsen har under året handlagt ärenden som tillstyrkts av föreningen, och/eller är en direkt fortsättning av projekt denna drivit. Samarbetspartner är Medical Action Group, Filippinerna.

a) Föreningens beslut att understödja Local Area Coordinators inom MAGs internflyktingsprojekt under två år verkställdes genom att första årets anslag, 8000 SEK, utbetalades i oktober -97 och andra årets 8000 SEK i december -98.

b) Genom MAG och Eva hade föreningen fått en ansökan om 60.000 peso i bidrag för inköp av arbetsdjur till internflyktingprojektet i barangay (bykommunen) Huknan på ön Samar. Föreningens extra årsmöte i oktober -98 tillstyrkte, men överlät handläggningen åt stiftelsen. Stiftelsen har kommit överens med Filippaboden om att det skall bli "deras" projekt genom användning av loppismedel därifrån - 15000 kr har reserverats.

c) Eva Karlbergs uppdrag som biståndsarbetare i Filippinerna sträckte sig till april -99, men MAG ansökte att föreningen skulle förlänga det med ytterligare två år. Ansökan överlämnades till stiftelsen, som beviljat ett år preliminärt, med förlängning på villkor att Sida också ger förlängt bidrag för hela perioden - deras beslut kommer i juli -99.

Biståndskriterier
Styrelsen antog i december 1998 "Funding criteria for projects supported by the ESUL Foundation"(bilaga 3). De har alltså inte påverkat biståndsbeslut under verksamhetsåret.
 

Stockholm den 31 mars 1999

Clarence Ekman
förvaltare


Stiftelsen ESULs verksamhetsberättelse 1999


Styrelsen har under året bestått av:
Förvaltare: Clarence Ekman, Stockholm
Övriga ledamöter: Sixto S. Carlos ("Jun"), Manila, Filippinerna;   Anna-Eva Kärrman, Sundsvall

Stiftelsen har under året haft årsmöte i maj, styrelsemöten i juli och december via telefon. I övrigt har styrelsen korresponderat via e-post.

Vi har under året lämnat ut en publikation om stiftelsen ESUL och bakgrunden i Emmaus. Dessutom har vi publicerat Brev från Filippinerna i juni och oktober.

Volontärprojektet för Eva Karlberg har förlängts och hennes tredje år startade under -99.

Stiftelsen tog över ansvaret att rapportera Emmaus projekt Trisikad och i Kalamansig. I samband med detta gjorde Anna-Eva en resa till Filippinerna och besökte IPHC i Cotabato. Medarbetare från vår samarbetspartner Medical Action Group besökte också Kalamansig. En slutrapport inlämnades till Forum Syd.

I samband med Anna-Evas månadslånga resa i augusti-september besöktes också tre av MAGs projektområden; Sicalao, Huknan och Sitio Vergara.

För att få ytterligare information inför vårt mikrokreditprojekt gjordes följande besök

en fattig stadsdel i barangay Kapitolio i Pasig city, Metro Manila för att där få en idé om deras problem
kvinnoorganisationen KKK Community women for development
samt en konsultation med Ramon Yan om kooperativ och mikrokrediter.

Två hästar och en buffel har skänkts till ett självförsörjningsprojekt i Huknan.

Femtio tusen kronor har avsatts till en försöksverksamhet med mikrokrediter i Filippinerna. Samtal har förts med två förväntade samarbetspartner för att utforma ett koncept med regler och policy runt mikrokrediter.

Jun har övertagit uppgiften att ta emot projektansökan från sökande organisationer i Filippinerna, för att efter en förstudie förmedla dem till styrelsen.

Styrelsen har accepterat att den nya föreningen Stiftelsen ESULs Vänner övertar Emmaus Sundsvall-Luleås funktion i stiftelsen.

Stockholm den 1 augusti 2000

/Clarence Ekman/  /Sixto S. Carlos/  /Anna-Eva Kärrman/