Stiftelsen ESULs Vänner

(Vänföreningen till Stiftelsen ESUL - Emmaus Sundsvall-Luleås biståndsfond)

En vänförening till Stiftelsen ESUL bildades vid årsskiftet 1999-2000, för att samla tidigare emmausmedlemmar, stödarbetare och andra intresserade. Vänföreningen har övertagit den tidigare Emmaus-föreningens roll gentemot stiftelsen, och är representerad i dess styrelse.

Medlemsavgiften är oförändrad, 60 kr.
Bank: Handelsbanken (clearingnr 6114) 731 423 488, Stiftelsen ESULs Vänner.
Glöm ej skriva namn och adress, gärna också telefon och e-postadress.

Adress: Stiftelsen ESULs Vänner
c/o Johan Lindmark, Vintervägen 4 A, 132 41 Saltsjö-Bo.
E-postadress: emmaiter@esul.se


Stadgar

Vänföreningen är en ideell organisation som är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningens syfte är:

att stödja stiftelsen ESULs biståndsverksamhet;
att sprida information om projekt och situationen i det aktuella land där stiftelsen ger sitt stöd.
att välja en ledamot till stiftelsens styrelse.

Medlem är den som anmäler sitt intresse, skriftligt eller muntligt till styrelseledamot, stödjer föreningens verksamhet, accepterar föreningens stadgar, samt betalar eventuella fastställda avgifter.

Årsmöte kan besluta om uteslutning av medlem som motverkar föreningens syfte. Styrelsen kan på samma grund suspendera medlem fram till kommande årsmöte.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Verksamhetsåret följer stiftelsen ESULs verksamhetsår.

Föreningens räkenskaper ska följa kalenderår.

Styrelsen kallar till årsmöte två veckor före fastställt datum.

Extra årsmöte får begäras av styrelse, revisor eller minst tvåtredjedelar av föreningens medlemmar.

Vänföreningens styrelse utses av årsmötet.

Ledamot till stiftelsen ESUL väljs av ordinarie årsmöte.

Stadgarna ändras genom två på varandra följande årsmöten där det ena ska vara ordinarie.

För beslut om upplösning av Vänföreningen krävs två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie.
Eventuella tillgångar ska tillfalla Stiftelsen ESUL - Emmaus Sundsvall-Luleås biståndsfond.


(Stadgarna antogs på Stiftelsen ESULs Vänners årsmöte den 14/6 2003.)