KALLELSE till föreningen ESULs Vänners årsmöte
(Vänföreningen till Stiftelsen ESUL - Emmaus Sundsvall-Luleås biståndsfond)
onsdagen den 1 mars 2023, kl 18.00
Vi bjuder på fika
Lokal: kvarterslokalen på Inedalsgatan 16B, Stockholm

Stiftelsen ESULs Vänner

Vänföreningen till Stiftelsen ESUL - Emmaus Sundsvall-Luleås biståndsfond

En vänförening till Stiftelsen ESUL bildades vid årsskiftet 1999-2000, för att samla tidigare emmausmedlemmar, stödarbetare och andra intresserade. Vänföreningen har övertagit den tidigare Emmaus-föreningens roll gentemot stiftelsen, och är representerad i dess styrelse.

Medlemsavgiften är 60 kr.
Stiftelsen ESULs Vänners Bankgiro är 177-6343

Kontakta oss

Mejl med kommentarer och/eller frågor om verksamheten kan skickas till styrelsen för Stiftelsen ESULs Vänner under adressen esulfriends@esul.se
Vänligen,
Annastina Jönsson
Ordförande

Alternativ postadress till ESULs vänner:
Elisabeth Forslind
Maskingatan 13, 5 tr.
117 66 Stockholm

 

**************************************************************************************************************

 ESULs VÄNNER OCH VÄRLDEN NR 9

jANUARI 2023

Vänner,
Här kommer årets första medlemsbrev där Annastina har ordet.

För ett tag sen hörde jag Thomas Tidholm läsa ur sin ”Jordlöparens bok” om relationerna mellan människa, natur och alla sorters varelser och väsen.

 Att det ändå är någonting gott i att försöka nå varelser av vitt
   skilda arter, ja även människor, genom till exempel konst,
   kommer sig av den välvilja som ryms i själva handlingen.
  Och det gäller oavsett de tilltänkta mottagarna kan ta till sig
  budskapet eller ej.

 Välviljan är en universell kraft, på senare tid svårt förbisedd.
   Den har ett egenvärde. Den sprider alltid positiva vibrationer
   var än den praktiseras. Den strålar ut från en avsändare
   som från ett ljus i mörker, den sprider sig, den gör gott, och
   adderar till det goda i världen.

Ett gammalt år lägger vi bakom oss, ett på många sätt förfärligt år. Ett nytt har börjat, kanske har vi önskat varandra och andra Gott Nytt År – som om allt var som vanligt - eller med en innerlig förhoppning och med ett ilsket trots - att det ändå skulle få bli ett gott år – detta 2023? Att krig, hot och våld plågar vår värld, både nära och längre bort, det lever vi med och försöker hantera efter bästa förmåga. Men resignation kan aldrig vara svaret på sakernas tillstånd.

Thomas Tidholms lilla dikt om välviljan kan säkert läsas på många sätt. Välvilja kan kanske kopplas till välgörenhet och bli något som handlar om avsändarens behov av att vara god mer än om någon annans behov av att möta det goda. Men jag läser dikten som en påminnelse om att varje strävan att möta någon annan, att vilja stärka det goda; rättvisa och alla människors rätt till ett gott liv - varje sådan handling gör skillnad. Den sprider sig och adderar till det goda i världen.

Genom ESUL är vi med i arbetet för människors rätt till värdighet och framtid.
Tillsammans med många andra organisationer och enskilda, också detta år!
Rapporterna vi får från projekt som vi stöder berättar om människors uthållighet och förmåga att igen bygga upp det som senaste tyfonen raserade….
Låt också oss vara uthålliga, i den dagliga uppgiften att leva i solidaritet.

Vi vill också passa på att flagga för årsmötet som i år ligger ett par månader tidigare än vanligt. Anledningen är att ESULs vänförening slutar med brutet verksamhetsår och i stället följer kalenderåret. Som Stiftelsen ESUL.

Glöm inte medlemsavgiften på 60 kr för 2023!
Bankgironumret är 177-6343, Handelsbanken
(Skriv gärna medlem 2023 och namnet.)

Lämna gärna bidrag till bistånd via Stiftelsen ESULs bankgirokonto
5877-9638 
hos Handelsbanken
Skriv meddelande: bistånd till ESUL och ditt namn.

Vänners styrelse:
Annastina Jönsson, Elisabet Forslind, Eva Karlberg, 
Johan Lindmark och Bosse Temnéus

Du når oss på esulfriends@esul.se

  

STADGAR FÖR VÄNFÖRENINGEN TILL STIFTELSEN ESUL

Vänföreningen är en ideell organisation som är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningens syfte är:
att stödja stiftelsen ESULs biståndsverksamhet;
att sprida information om projekt och situationen i det aktuella land där stiftelsen ger sitt stöd.
att välja en ledamot till stiftelsens styrelse.

Medlem är den som anmäler sitt intresse, skriftligt eller muntligt till styrelseledamot, stödjer föreningens verksamhet, accepterar föreningens stadgar, samt betalar eventuella fastställda avgifter.

Årsmöte kan besluta om uteslutning av medlem som motverkar föreningens syfte. Styrelsen kan på samma grund suspendera medlem fram till kommande årsmöte.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Verksamhetsåret följer stiftelsen ESULs verksamhetsår.

Föreningens räkenskaper ska följa kalenderår.

Styrelsen kallar till årsmöte två veckor före fastställt datum.

Extra årsmöte får begäras av styrelse, revisor eller minst tvåtredjedelar av föreningens medlemmar.

Vänföreningens styrelse utses av årsmötet.Ledamot till stiftelsen ESUL väljs av ordinarie årsmöte.

Stadgarna ändras genom två på varandra följande årsmöten där det ena ska vara ordinarie.

För beslut om upplösning av Vänföreningen krävs två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie. Eventuella tillgångar ska tillfalla Stiftelsen ESUL - Emmaus Sundsvall-Luleås biståndsfond.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VÄNFÖRENINGEN TILL STIFTELSEN ESUL
(EMMAUS SUNDSVALL-LULEÅS BISTÅNDSFOND)

4 juni 2021 – 16 juni 2022

Vänföreningens historia

Föreningen Emmaus Sundsvall (senare Emmaus Sundsvall-Luleå; - ESUL) bedrev anti-imperialistisk
biståndsverksamhet under årtionden. Under slutet av 90-talet förändrades förutsättningarna
för att bedriva verksamheten dramatiskt. Beslutet togs att lägga ner föreningen.

För att ändå kunna fortsätta verka för en förändring i världshierarkin bildades 1997
Stiftelsen ESUL (Emmaus Sundsvall-Luleås biståndsfond) av Föreningen Emmaus Sundsvall-Luleå.

1999 avvecklades Föreningen Emmaus Sundsvall-Luleå. Föreningens lokaler och inventarier såldes
och inkomsterna blev, tillsammans med övriga biståndspengar som föreningen förfogade över,
grundplåten i stiftelsens fond. De dagcentra som föreningen samarbetat med, i Kramfors och Skellefteå,
fortsatte sin loppisverksamhet och stiftelsen ESUL blev deras nya samarbetspartner.
Dagcenterverksamheten i Kramfors lades ner 2009.

Vid årsskiftet 1999/2000 bildades Stiftelsen ESULs Vänner för att ta över den nedlagda föreningen
Emmaus Sundsvall-Luleås roll gentemot stiftelsen. Vänföreningen ska också sprida information
om Stiftelsens projekt och arbete. 

Stiftelsen ESULs biståndskriterier 
1. Gräsrotsinriktat. Projektet skall hjälp människor på gräsrotsnivå till större självständighet genom ekonomisk
    förbättring samt ökat socio-politiskt medvetande och engagemang mot exploaterande samhällsstrukturer.

2. Hållbart. Projektet skall ha förutsättningar att bli självförsörjande efter biståndsperioden.
3. Kooperativt. Mottagarna skall utgöra en organiserad grupp eller församling, och ESUL skall ange ett minsta
    antal individer eller familjer som bistås.

4. Miljömedvetet. Projektet skall syfta till hållbar utveckling, och ta hänsyn till miljökonsekvenserna.
5. Genuskänsligt. Projektet skall ta hänsyn till kvinnors intressen och deras medverkan i aktiviteter och beslutsfattande.
6. Verifierbart. Projektet skall ständigt kunna granskas/revideras av ESUL, alternativt lokaliseras till ett område
    där ESUL kan söka hjälp av en tillförlitlig lokal folkorganisation för sina behov av granskning/revision.

Vänföreningens styrelse under verksamhetsåret
Styrelsen under året har bestått av Annastina Jönsson – ordförande, Johan Lindmark – vänföreningens representant i Stiftelsen, Eva Karlberg - kassör, Elisabet Forslind - sekreterare, och Bosse Temnéus.

Styrelsemöten

Styrelsen har sammanträtt per telefon tio gånger underverksamhetsåret. Ett konstituerande styrelsemöte hölls 4.6.2021. Övriga mötesdatum har varit 26.8.2021, 13.10.2021, 20.10.2021 (extra), 30.11.2022, 25.1.2022, 25.2.2022, 1.3.2022 (extra). 21.4.2022, 17.5.2022. Däremellan har kontakt skett via telefon och epost.

Ekonomisk redogörelse och revision

Den ekonomiska redovisningen följer kalenderåret.

Den 1/1 2021 var saldot på Vänföreningens konto 1162 kronor och 41 öre.  
Den 31/12 2021 var saldot på Vänföreningens konto 2902 kronor och 41 öre.

Den 1/3 2022 beslutade ESULs Vänner vid ett extra styrelsemöte att, via Emmaus Europe, skänka 2000 SEK som stöd till de ukrainska Emmausgrupperna. Växlat blev 190 US dollar 2052 kronor och 9 öre.

Den 16.6 2022 var saldot på vänföreningens konto 3 070 kronor och 32 öre.

Medlemmar
Den 16 juni 2022 hade 37 av föreningen ESULs Vänners medlemmar betalat årsavgiften.

Vi tackar alla våra medlemmar för ert stöd.

Revisor
Bitte Isacsson har varit revisor för Vänföreningen till Stiftelsen ESUL under kalenderåret 2021.

Valberedning
Valberedning har varit Carina Lundin.

Medlemsbrevet ESULs Vänner och världen (f.d. Brev från Filippinerna)
2 brev och en nyårshälsning har sänts ut till medlemmarna under året. 

Hemsidan
Bosse har under året fortsatt arbeta med hemsidan. https://www.esul.se/          

Emmaboden på Pelarens aktivitetshus i Skellefteå  (juni 2021 – juni 2022) Verksamheten tar emot kläder och prylar som sorteras, tvättas, stryks, putsas och prismärks. Sakerna säljs i butiken Emmaboden. Man arbetar också utåtriktat mot företag och föreningar, till exempel med återvinning av ljus, insamling av frimärken och tvättjobb i mindre skala. 

Hösten 2021 hade man stängt på grund av pandemin. Under våren 2022 skänkte Daglig verksamhet Pelaren (Emmausgruppen) i Skellefteå 20 660 kronor från secondhand-butiken Emmaboden till ESULs biståndsfond. Butiken har haft öppet måndag till torsdag halv ett till halv tre och varje vecka har de tagit emot ett par ”sopsäckar” skänkta kläder. Vänföreningen har kontakt med Emmaboden per telefon ett par gånger per år.Rapport från Stiftelsen ESULs verksamhet hösten 2021-våren 2022
Efter en kortare tids sjukdom avled Sixto ”Jun” Carlos i juli 2021. Han har varit den drivande kraften bakom alla ESULs projekt i Filippinerna ända sedan 1997. En outröttlig kämpe för rättvisa har lämnat oss och vi minns honom med saknad.

I december 2021 valdes så Henrik Westerlind till ny styrelseledamot i ESUL. Henrik var med och startade Emmaus Luleå i slutet på 80-talet. Han är nu pensionär och bor i Skellefteå.

Styrelsen har således bestått av Inger Holmberg, Johan Lindmark och Sixto ”Jun” Carlos som ersattes av Henrik Westerlind. Styrelsen har kontakt via mejl, facetime och sms. Två protokoll upprättades under året,  ett höst- och ett vårprotokoll.

Emmaboden i Skellefteå som var stängd under covid-pandemin öppnade sin loppis igen i år och har gjort två insättningar till bistånd på tillsammans 20 660 kr under våren 2022.

Projekt som ESUL bidragit till:

Capas Organical Farmers Production Cooperative, Filippinerna
Inget stöd har betalats ut, men ESUL har mottagit ekonomisk och narrativ rapport därifrån. COFPC organiserar lokalbefolkning i Capas, Tarlac, Filippinerna i organisk odling.

INAM i Filippinerna
INAM utbildar hälsoarbetare. ESUL har ett treårigt samarbete med organisationen. Projektet är inne på sitt andra år och 36 347 SEK betalades ut i januari 2022 via World Remit.

Teatro Balagtas, Filippinerna
ESUL beslöt efter Sixto ”Jun” Carlos död i juli 2021 att skänka de pengar som fanns på ESULs Filippinkonto till Teatro Balagtas. Pengarna ska gå till en fond som säkrar teaterns fortsatta existens. Balagtas var ett viktigt projekt för Jun. Summan uppgick till 37 000 SEK.

Ajovec, Colombia
Ajovec har i maj 2022 beviljats 41 000 SEK för att fortsätta utveckla sin verksamhet. Pengarna ska användas till utbildning i nya torkningsprocesser samt till att renovera torkningsanläggningen. Målet är att öka produktionen samt att få till ett mer högkvalitativt kaffe.

Shatila, Libanon
Till Children´s youth center i Shatila, Libanon betalade ESUL 2020 ut 50 000 SEK att användas till ett sommarläger för flyktingbarn från framför allt Syrien. Pandemin omöjliggjorde lägret och MOAt skrevs om så att pengarna kunde användas i skolans övriga verksamhet.

Kasapi Hellas, Grekland
Efter en del juridiska turer har ESUL beviljat en ansökan från Kasapi Hellas - Munting Nayon - en skola för Filippinska migrantarbetares barn i Aten. Skolan jobbar också med integration av barn till afrikanska flyktingar som hamnat i Grekland. Ett stöd på 8000 euro har betalats ut. Det ska gå till att förbättra standarden på skollokalerna enligt de grekiska myndigheternas krav. Memorandum of agreement  (MOA) skrevs på av José Valencia den 17 mars 2022 och pengarna (83 852kr) betalades ut.

Jala-Jala, Filippinerna
Stiftelsen ESUL har betalat ut 383 000 Php (beslut om 66.500 SEK togs året före) som ett lån till Jala-jala Multisectoral Federation. Pengarna ska användas till att köpa symaskiner samt utbilda kvinnor i sömnad och därigenom skapa inkomster för kollektivet. Pengarna ska återbetalas med en ränta på 3%. Stiftelsen ESUL har även betalat ut 35 000 Php som banken krävde för att Jala-Jala skulle få öppna ett konto.

Ukraina
ESUL har 1.3.2022 skänkt 10 000 kr i ett särskilt katastrofbidrag till Ukraina. Stödet går via Emmaus Europa till de två ukrainska Emmausgrupper som förmedlar biståndet till interna flyktingar.

Proyecto de Vida, Bolivia
ESUL har fått en ekonomisk rapport från PdV och har beslutat om fortsatt stöd. 73 121 SEK har betalats ut under våren 2022. PDV är ett samhällsprojekt som ska stödja samarbete människor emellan i El Alto, Bolivia genom utbildning, odlingsprojekt och miljöarbete vid Titikaka-sjön. Projektet syftar också till att återuppbygga strukturer och samarbeten som gått förlorade under pandemin.

Flor de Oro, Bolivia
I Bolivia organiserar Flor de Oro kvinnor som handarbetar för att ge dem en möjlighet till inkomst. ESUL har mottagit rapport och ekonomisk redogörelse över tidigare stöd. Inga pengar har utbetalats under året.

Medlemskap
ESUL är medlem i Emmaus Sverige, Emmaus Europa, Emmaus International och i Solidaritetshuset i Stockholm. 

Stiftelsens ekonomiska redovisning följer kalenderåret (1.1.2021 – 31.12.2021).
Utbetalat bistånd under 2021 var 10.019 SEK.
Plus de 37 000 SEK som fanns på det filippinska kontot vid Juns död och som till minne av honom skänktes till Teatro Balagtas.

Stiftelsens totala tillgångar 31.12.2021 var 1.618.724 SEK.

Stiftelsen även betalat ut:
55 euro (562,40 SEK) i medlemsavgift till Emmaus Europe.
55 euro (572,85 SEK) i medlemsavgift till Emmaus International Solidarity Sale som är en insamling för Emmaus
rörelsens internationella solidaritetsarbete. Summan motsvarar 1/12 av Emmabodens försäljning.
500 SEK i medlemsavgift till Solidaritetshuset.


Stiftelsen ESUL har ett bankgirokonto, 5877-9638, knutet till Handelsbankskonto 6308 386 443 548,
och Swish 1232098374 för bidrag till bistånd.Vänföreningen till Stiftelsen ESUL - Emmaus Sundsvall-Luleås Biståndsfond
vill tacka alla som bidragit till verksamheten och ser fram emot nästa år.

Styrelsen
Annastina Jönsson, Johan Lindmark, Eva Karlberg, Bosse Temnéus och Elisabet Forslind.

 

 

© Copyright esul.se 2022